2018-08-03 -ig érvénylegben lévő ÁSZF itt található.

Az ÁSZF módosításának rövidített összefoglalója itt található.

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

SPORTKÁRTYA APPLIKÁCIÓ ÉS TAGSÁGI KÁRTYA

 1. BEVEZETÉS
  1. A SPORTKÁRTYA Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1024 Budapest, Margit körút 11. félemelet I., cégjegyzékszáma: 01-09-986390, adószáma: 23955987-2-41), mint Szolgáltató annak érdekében, hogy az általa nyújtott rekreációs és sportlehetőségeket biztosító Szolgáltatásokat az azt igénybe vevő Megrendelő részére az APPLIKÁCIÓ, vagy a Tagsági kártya használatával magas színvonalon biztosítsa, a Szolgáltató és a Megrendelő jogait és kötelezettségeit a jelen Általános Szerződési Feltételekkel az alábbiak szerint határozza meg.
  2. A Tagsági kártya igénylésével, vagy az APPLIKÁCIÓ letöltésével és a "Regisztráció" gomb megnyomásával a Megrendelő elfogadja az alábbi Általános Szerződési Feltételeket és annak valamennyi mellékletét.
 2. A SZOLGÁLTATÓ ADATAI

   Cégadatok

   SPORTKÁRTYA Kft.
   Székhely: 1024 Budapest, Margit körút 11. félemelet 1.
   Elektronikus levelezési cím: info@sportkartya.hu
   Cégjegyzékszáma: 01-09-986390
   Nyilvántartó bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
   Adószám: 23955987-2-41

   Ügyfélszolgálat elérhetősége:

   Cím: 1024 Budapest, Margit körút 11. félemelet 1.
   Telefonszám: 06-1-368-5419
   E-mail cím: info@sportkartya.hu

   Ügyfélszolgálat nyitva tartás:

   Hétfő: 8.00 - 18.00
   Kedd: 8.00 - 18.00
   Szerda: 8.00 - 18.00
   Csütörtök: 8.00 - 18.00
   Péntek: 8.00 - 16.00

 3. FOGALOM MEGHATÁROZÁSOK
 4. APPLIKÁCIÓ a Szolgáltató által a Megrendelő részére biztosított, a Szolgáltatás igénybevételét lehetővé tevő szoftveres alkalmazás;
  ÁSZF a jelen Sportkártya APPLIKÁCIÓRA és chip kártyára vonatkozó általános szerződési feltételek és annak mellékletei;
  Belépés a Sportkártya Megrendelő általi regisztrálása a a Sportlétesítménybe történő belépéskor, vagy a Személyi szolgáltató szolgáltatásának igénybe vételekor;
  Csomag a Szolgáltató által Használati díj, érvényességi idő és Elfogadóhely szerint meghatározott, a Megrendelő által igénybe vehető Szolgáltatás kategóriák; Eker tv. az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény;Felek a Megrendelő és a Szolgáltató együttesen;
  Eker tv. az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény;
  Felek a Megrendelő és a Szolgáltató együttesen;
  Fogyasztó a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy;
  Használati díj a Megrendelő által a Szolgáltató részére fizetett, Szolgáltatási szerződésben meghatározott díj;
  Info tv. az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény;
  Látogatási ív Belépések regisztrálására szolgáló papír alapú belépési nyilatkozat;
  Megrendelő a Szolgáltatásokat a Sportlétesítmény területén, vagy a Személyi szolgáltatótól közvetlenül igénybe vevő természetes személy, vagy jogi személy;
  Partnerszámolási rendszer a Szolgáltató által telepített és üzemeltetett, Belépéseket számláló online rendszer, amelyhez Szolgáltató az Elfogadóhely részére hozzáférést biztosít;
  Három hónapos csomag olyan Szolgáltatás Csomag, amely esetében a SPORTKÁRTYA érvényességének ideje három hónap, ezen érvényességi időn belül bármikor átváltható 12 hónapos, határozott idejű szerződésre, különbözeti összeg jóváírással;
  Ptk. a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény;
  Tagsági kártya Tagsági kártya a Szolgáltató által a Megrendelő részére biztosított, a Belépést lehetővé tevő chip kártya (műanyag kártya);
  Elfogadóhely a Szolgáltató weboldalán közzétett sportlétesítmény, szolgáló papír alapú vagy egyéb, a Szolgáltatás igénybe vételére alkalmas hely, továbbá a Személyi szolgáltató;
  SPORTKÁRTYA a Szolgáltató által a Szolgáltatás igénybe vételéhez Ügyfél részére biztosított APPLIKÁCIÓ, vagy Tagsági kártya
  Sportlétesítmény a Szolgáltatás igénybevételének céljából az Elfogadóhely által rendelkezésre bocsátott, vagy biztosított helyszín
  Személyi szolgáltató a Sportlétesítmény területén, vagy azon kívül szolgáltatást nyújtó, megfelelő szakmai képesítéssel rendelkező személyi edző, vagy oktató;
  Szjt. a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény;
  Szolgáltatás a Szolgáltató által biztosított Tagsági kártyával, vagy APPLIKÁCIÓVAL igénybe vehető, a Szolgáltató által nyújtott rekreációs és sportlehetőségeket biztosító, Elfogadóhelyeken igénybe vehető szolgáltatások;
  Szolgáltatási szerződés úgyis mint: Szerződés a Megrendelő és a Szolgáltató között, az ÁSZF-ben foglaltakra is figyelemmel létrejött egyedi szerződési feltételeket tartalmazó szolgáltatási szerződés;
  Szolgáltató SPORTKÁRTYA Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1024 Budapest, Margit körút 11. félemelet I., cégjegyzékszáma: 01-09- 986390, adószáma: 23955987-2-41);
  Távollévők között kötött szerződés olyan fogyasztói szerződés, amelyet a szerződés szerinti termék vagy szolgáltatás nyújtására szervezett távértékesítési rendszer keretében a felek egyidejű fizikai jelenléte nélkül úgy kötnek meg, hogy a szerződés megkötése érdekében a szerződő felek kizárólag távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszközt alkalmaznak;
  Ügyfélszolgálat a Megrendelők tájékoztatására, az általa tett bejelentések intézésére, panaszok kivizsgálására és orvoslására a Szolgáltató telefonon, vagy interneten, vagy a Megrendelők részére nyitva álló helyiségben ügyfélszolgálatot működtet.
 5. AZ APPLIKÁCIÓ LEÍRÁSA, SZERZŐI JOGOK
  1. Az APPLIKÁCIÓ a Szolgáltató által létrehozott, a tulajdonában és üzemeltetésében álló, az Szjt. szerint szerzői műnek minősülő szoftver. Az APPLIKÁCIÓHOZ kapcsolódó valamennyi jogosultság a Szolgáltatót illeti. Az APPLIKÁCIÓ a Megrendelő telefonjára internet kapcsolaton keresztül letölthető ingyenes szoftver, használatával vehető igénybe a Szolgáltató által nyújtott Szolgáltatás. Az APPLIKÁCIÓ szerzői jogvédelem alatt áll, a szerzői jogok kizárólagos jogosultja a Szolgáltató, a szerzői jogosultság alapján bármilyen felhasználás engedélyezésére kizárólag a Szolgáltató jogosult.
  2. Az APPLIKÁCIÓT, vagy annak bármely elemét a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül tilos bármilyen formában többszörözni, másolni, terjeszteni, az APPLIKÁCIÓ, vagy annak bármely elemének felhasználásával bármilyen művet létrehozni, az APPLIKÁCIÓ, vagy annak bármely elemének átdolgozása, különösen, de nem kizárólagosan az APPLIKÁCIÓ hátterének, ikonok, gombok, linkek, szöveg, kép, grafika, logo, engedély nélküli hozzáférhetővé tételét, terjesztését, függetlenül attól, hogy az ingyenesen vagy ellenérték fejében történik.
  3. A Szolgáltató hozzájárul ahhoz, hogy a Megrendelő a Szolgáltatás igénybevétele céljából az Applikációt a mobil eszközére letöltse és feltelepítse. Megrendelő tudomásul veszi és elfogadja, hogy az APPLIKÁCIÓ letöltése és használata során adatforgalom keletkezik.
  4. A szerzői jog megsértésének polgári jogi és büntetőjogi következményei lehetnek.
  5. Az APPLIKÁCIÓ igénybevétele, használata, valamint az APPLIKÁCIÓ igénybevételéhez, használatához szükséges adatszolgáltatás önkéntes alapon történik az Eker tv. 13/A.§ (1) bekezdése, valamint az Infotv. 5. § (1) bekezdésének a) pontja alapján.
  6. A Megrendelő az APPLIKÁCIÓT kizárólag saját felelősségére használja, a Szolgáltató kizárja felelősségét bármely kárért, amely a helytelen vagy nem rendeltetésszerű használat következménye. A Szolgáltató nem felelős a Megrendelő mobil eszközén felmerülő bármilyen meghibásodásért, vírus által okozott kárért vagy bármilyen adatvesztésért.
 6. A SZERZŐDÉS TÁRGYA
  1. A Megrendelő megrendeli a Szolgáltatótól, hogy részére a jelen ÁSZF-ben meghatározott feltételekkel rekreációs és sportolási lehetőségeket biztosítson akként, hogy a https://sportkartya.hu/ weboldalon szerepeltetett Sportlétesítményeket használja, illetve a Sportlétesítmények által kínált szolgáltatásokat és a Személyi szolgáltató által nyújtott szolgáltatásokat igénybe vegye. A Szolgáltató fenntartja a jogát arra vonatkozóan, hogy a Sportlétesítmények körét megváltoztassa. A Sportlétesítmények jegyzéke a Szolgáltató weboldalán, a https://sportkartya.hu/elfogadohelyek/ címen érhető el.
  2. Az igénybe vehető Sportlétesítmények számától és az igénybe vehető Belépések számától, igénybevételi időszaktól, az egy Sportlétesítménybe havonta látogatható alkalmak számától függően a Szolgáltató által kínált Csomagok eltérőek. Az igénybe vehető Csomagok részletes leírását és az általános forgalmi adót is magába foglaló, forintban kifejezett árát az APPLIKÁCIÓ tartalmazza. A Szolgáltató fenntartja a jogot arra, hogy a kínált Szolgáltatást, illetve a Csomagok árát megváltoztassa azzal, hogy a szerződéses jogviszonyban álló Megrendelőkre a szerződés megkötésének időpontjában hatályos feltételek vonatkoznak. A Szerződés létrejöttekor az APPLIKÁCIÓN a fizetést megelőzően megjelenő, összegző képernyő adatai irányadók.
  3. A rekreációs és sportolási lehetőségek igénybevétele, a Sportlétesítményekbe való Belépés vagy a Személyi szolgáltató szolgáltatásainak igénybevétele az APPLIKÁCIÓ, vagy a Tagsági kártya használatával történik. A Tagsági kártya a Szerződés szerinti időpontig érvényes és mindvégig a Szolgáltató tulajdonát képezi, azt a Megrendelő a Szerződés bármely okból történő megszűnését követő 8 napon belül köteles visszaadni a Szolgáltatónak.
  4. A Tagsági kártya tartalmazza a Megrendelő nevét, arcképét, aláírását, az egyedi azonosító kódját, valamint a biztonsági ellenőrző kódot. A Tagsági kártya aláírás nélkül érvénytelen, használatra nem alkalmas.
  5. A Tagsági kártya előállításának költségét a jelen ÁSZF 1. számú mellékletét képező Díjtáblázat (a továbbiakban: Díjtáblázat) tartalmazza, amely összeget a Megrendelő a szerződés megkötésekor, a Szolgáltatás ellenértékének megfizetésével egyidejűleg és azzal azonos módon köteles megfizetni a Szolgáltatónak.
  6. A 9. pontban foglaltak kivételével, a Tagsági kártya másnak át nem adható, az azzal igénybe vehető szolgáltatások másra át nem ruházhatóak. A Tagsági kártyával kizárólag a Megrendelő veheti igénybe az adott Sportlétesítmény szolgáltatásait, azt követően, hogy az elektronikus Partnerszámláló rendszer belépteti. Abban az esetben, ha ilyen Partnerszámláló rendszer az adott Sportlétesítményben nincsen, vagy működik ilyen rendszer, de átmenetileg nem használható, a Sportlétesítmény által használt Látogatási ívet kell kitölteni.
  7. Amennyiben a Tagsági kártya elveszik, vagy megrongálódik, a Megrendelő köteles ezt haladéktalanul bejelenteni a Szolgáltató felé, aki ezért a Díjtáblázatban szereplő díjat kiszámlázza Megrendelő felé. Amennyiben Megrendelő igényt tart a Tagsági kártya pótlására, azt a Szolgáltató külön díj megfizetése ellenében biztosítja Megrendelőnek. A Tagsági kártya pótlásának díját a Díjtáblázat tartalmazza. Ebben az esetben a díj megfizetésére és a Tagsági kártya átvételére a Szolgáltató által működtetett Ügyfélszolgálaton vagy könyvelt postai küldeményben van lehetőség.
  8. A Megrendelőnek lehetősége van Három hónapos csomag megrendelésére is. A Három hónapos csomagra az általános szabályok vonatkoznak azzal az eltéréssel, hogy a SPORTKÁRTYA érvényességének ideje három hónap. A Három hónapos csomag részletes leírását és az általános forgalmi adót is magába foglaló, forintban kifejezett árát az APPLIKÁCIÓ tartalmazza. A Három hónapos csomag azonos Megrendelő által több alkalommal is igénybe vehető.
  9. Megrendelő a Három hónapos csomag érvényességi idejének lejártát megelőzően a Szolgáltatóval 12 hónapos, határozott időtartamra szóló szerződést köthet. Megrendelő szerződéskötési szándékát írásban, (e-mailen, vagy postai könyvelt küldemény útján), vagy szóban (telefonon, vagy személyesen) közölheti a Szolgáltatóval. A szerződéskötési szándék szóban történő közlése esetén a Megrendelő nyilatkozata akkor hatályosul, ha a szóbeli közlést követő legkésőbb 8 napon belül szerződéskötési szándékát írásban is megerősíti a Szolgáltatónak. A 12 hónapos, határozott idejű Szolgáltatási szerződés létrejöttének további feltétele, hogy a Megrendelőnek díjfizetésből adódó hátraléka ne legyen, vagy azt legkésőbb a határozott idejű Szolgáltatási szerződés megkötésének időpontjáig egyenlítse ki.
  10. A Három hónapos csomagot használó Megrendelő által bejelentett, határozott idejű szerződés megkötésére irányuló szerződéskötési szándék esetében, a Három hónapos csomaghoz kapcsolódó szerződés a bejelentés napjával szűnik meg, a 12 hónapos, határozott idejű Szerződés pedig az ezt követő napon lép hatályba. A Három hónapos csomagban biztosított utolsó Belépéssel a csomag megszűnik.
  11. Aktív szerződéssel nem rendelkező Megrendelők jogosultak az Applikációban történő regisztrálással az ún. TRY FOR FREE/PRÓBÁLD KI INGYEN szolgáltatás igénybevételére. A TRY FOR FREE/PRÓBÁLD KI INGYEN szolgáltatásra történő regisztrációt minden Megrendelő egyszer jogosult igénybe venni, valós adatainak és arcképének Szolgáltató részére történő rendelkezésre bocsátását követően. Amennyiben a Megrendelő adatközlése nem megfelelő, a Szolgáltató fenntartja a jogot magának, hogy ebben az esetben a Megrendelőt a Szolgáltatás köréből kizárja és/vagy az addigi Belépéseket a Díjtáblázatnak megfelelően kiszámlázza.
  12. Amennyiben egyazon Megrendelő személyes adatainak megváltoztatásával vagy az első regisztrációkor megadott telefonszámtól illetve e-mail címtől eltérő adatok megadásával ismételt regisztrációt illetve szerződéskötést kezdeményez, a Szolgáltató a Szolgáltatás köréből azonnal kizárja és/vagy az addigi Belépéseket a Díjtáblázatnak megfelelően kiszámlázza.
 7. A SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTE
  1. A Szolgáltatás igénybevétele az APPLIKÁCIÓ használatával történik. Az APPLIKÁCIÓ használatához előzetes regisztráció szükséges. A regisztráció folyamatát a jelen ÁSZF 2. számú melléklete tartalmazza (Sportkártya Applikáció regisztrációs folyamat).
  2. Ha a Megrendelő a megrendelését elküldi az APPLIKÁCIÓN keresztül és a Szolgáltató a megrendelést visszaigazolja a jelen ÁSZF szerinti Távollévők közötti szerződés jön létre a Szolgáltató és a Megrendelő között. A megrendelés elküldésével a Megrendelő nyilatkozik arról, hogy az ÁSZF rendelkezéseivel maradéktalanul egyetért, azt elfogadja, rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek ismeri el. A szerződés létrejötte fizetési kötelezettséget von maga után, függetlenül a szolgáltatás igénybevételétől, ezért a Szolgáltatás igénybe nem vétele nem mentesít a fizetési kötelezettség alól.
  3. Ha a visszaigazolás a Megrendelőhöz 48 órán belül nem érkezik meg, úgy mentesül az ajánlati kötöttség és a szerződéses kötelezettség alól.
  4. A megrendeléseket a Szolgáltató visszakereshető módon tárolja.
 8. A SPORTKÁRTYA HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYAI
  1. A Megrendelő kizárólag a SPORTKÁRTYA birtokában jogosult a Sportlétesítmények látogatására, használatára. Amennyiben a SPORTKÁRTYA nincs a Megrendelő birtokában valamennyi Sportlétesítmény kizárólag az egyébként érvényes, Sportlétesítmény által biztosított belépőjegy megvásárlásával látogatható.
  2. A Megrendelőnek a SPORTKÁRTYÁVAL a Sportlétesítmények nyújtotta szolgáltatások igénybevételére, illetve a Sportlétesítmények használatára – Csomagtól függően – egy napon belül legfeljebb egy alkalommal van lehetősége.
  3. A Sportlétesítmények által nyújtott emelt díjas szolgáltatások kizárólag külön díj fizetésével vehetők igénybe.
  4. A SPORTKÁRTYA nem szerződésszerű használata esetén (pl.: érvénytelen vagy letiltott SPORTKÁRTYA használata) a Megrendelő minden egyes használat után a Díjtáblázatban meghatározott díjat köteles fizetni a Szolgáltatónak.
  5. A Megrendelő köteles a Sportlétesítmények használati és házirendjének betartására, a Sportlétesítmények használata, szolgáltatásainak igénybevétele saját felelősségére történik. A rekreációs és sportolási tevékenység közben, vagy azzal összefüggésben keletkezett balesetekért, károkért a Szolgáltatót semminemű felelősség nem terheli.
 9. SZÜNETELÉS, CSOMAGVÁLTÁS
  1. A SPORTKÁRTYA előfizetői csomagot a 12 hónapos szerződés hatálya alatt egy alkalommal, egy naptári hónapra a Megrendelő kérésére szüneteltetni lehet. Megrendelő szünetelés iránti igényét e-mailben jelzi a Szolgáltatónak. A szüneteltetés csak azon előfizetői csomagokra lehetséges, ahol nem áll fenn fizetési késedelem vagy a felek között olyan egyedi megállapodás, amely a szünetelés lehetőségét kizárja. Utólagos szüneteltetésnek nincs helye, a szüneteltetési igényt legkésőbb a szüneteltetni kívánt hónapot megelőző naptári hónap során szükséges írásban jelezni.
  2. Csomagváltásra – hűségidőtől függetlenül – az APPLIKÁCIÓN keresztül abban az esetben van lehetőség, ha a Megrendelő magasabb előfizetői díjjal bíró Csomagot választ, minden más esetben a csomagváltás személyesen, a Szolgáltató székhelyén működő Ügyfélszolgálaton történik. Magasabb előfizetői díjú Csomagra korlátlanul, díjmentesen lehet váltani, alacsonyabb díjú Csomagra váltás esetében a csomagváltás díja a két érintett csomag havi díja közti különbözet. A csomagváltásnál az eredeti szerződésben vállalt hűségidő változatlan marad.
 10. A SZERZŐDÉS ÁTRUHÁZÁSA
  1. A Megrendelő a szerződésből eredő jogait és kötelezettségeit a szerződés időtartama alatt egy alkalommal harmadik személyre ruházhatja át azzal, hogy a harmadik személy köteles a szerződés teljes körű átvállalására.
  2. Átruházás esetén a Megrendelő köteles a Tagsági kártyát a Szolgáltató Ügyfélszolgálatán személyesen leadni, vagy postai úton – könyvelt küldemény formájában – eljuttatni a Szolgáltatónak. A Megrendelő köteles továbbá a Díjtáblázat szerinti szerződés átruházási díjat, Tagsági kártya esetén Tagsági kártya újbóli előállításának költségét megfizetni a Szolgáltatónak.
  3. A szerződés harmadik személlyel történő megkötésére a Szolgáltató Ügyfélszolgálatán kerül sor. Az így létrejött szerződésre – változatlanul – a jelen ÁSZF-ben meghatározott jogok és kötelezettségek vonatkoznak.
  4. A Szerződés, illetve az általa elérhető Szolgáltatások harmadik személynek történő átruházása esetén, az azt átruházó személy az átruházott szerződés fennállásáig újabb Szerződést a Szolgáltatóval nem köthet. Amennyiben az átruházó Megrendelő e kötelezettségét megszegi a Szolgáltató a Szerződést azonnali hatállyal felmondhatja, és a Megrendelő köteles megtéríteni a Szolgáltatónak a Szerződés megkötéséből származó kárát.
  5. A Szerződést átvállaló harmadik személlyel a Szerződés lejártát követően a Szolgáltató kizárólag olyan feltételekkel köt Szerződést, amely feltételek őt egyébként megilletik, a rá átruházott Szerződés nyújtotta – az átruházó személyt megillető – kedvezményeket nem veheti igénybe.
 11. ADATBEVITELI HIBÁK JAVÍTÁSA, ADATMÓDOSÍTÁS
  1. A Megrendelőnek – a megrendelés véglegesítését megelőzően – valamennyi alkalmazásablakban megjelenő oldal vonatkozásában lehetősége van a korábban megadott adatok, kiválasztott Csomag, szállítási és fizetési mód stb. megváltoztatására. Az APPLIKÁCIÓ lehetőséget biztosít arra, hogy a Megrendelő az alkalmazott technikai eszközön oldalt váltson, akár a megelőző, akár a következő oldal adatai betölthetőek. Ezt valamennyi oldal esetében a balra mutató nyíl, illetve az előző oldal megnevezése felirat jelzi.
  2. Adat módosítására a Szolgáltató Ügyfélszolgálatán személyesen, vagy e-mail formájában van lehetőség.
 12. TELJESÍTÉS, ÁTVÉTEL
  1. Ha a Megrendelő Tagsági kártyát igényelt, akkor a megrendelt Csomaghoz kapcsolódó Tagsági kártya gyártására a megrendelés visszaigazolásától számított 5 munkanapon belül kerül sor. A megrendelés visszaigazolására kizárólag abban az esetben van mód, ha megrendelés teljesítéséhez szükséges valamennyi adat a Szolgáltató rendelkezésére áll.
  2. Figyelemmel az ÁSZF Fogyasztót megillető elállási jogra vonatkozó szabályaira (15. pont) a Fogyasztónak minősülő Megrendelőnek kifejezett nyilatkozattal kérni kell, hogy a szolgáltatásnyújtás, azaz a Tagsági kártya 14.2. pont szerinti aktiválása, az elállásra nyitva álló – a szerződéskötéstől számított – 14 napos határidő lejárta előtt kezdődjön meg. Ha ezt nem kéri, akkor a teljesítésre csak az elállásra nyitva álló határidő leteltét követő napon kerül sor.
  3. Amennyiben a Megrendelő kérte a szolgáltatásnyújtás szerződéskötéstől számított 14 napon belüli megkezdését, a Szolgáltató a Tagsági kártyát a gyártást követően haladéktalanul postázza a Megrendelő által megadott szállítási címre könyvelt küldemény formájában.
  4. Amennyiben a Megrendelő a Szolgáltató Ügyfélszolgálatán történő személyes átvételt választotta, a Szolgáltató a Tagsági kártya elkészültéről, az átvétel helyéről és idejéről a megadott e-mail címen tájékoztatja a Megrendelőt.
  5. A Tagsági kártya aktiválására a 14. pontban foglaltak szerint kerül sor.
 13. FIZETÉS, SZÁMLÁZÁS
  1. A megrendelt Csomag díját és az esetleges járulékos költségeket a Megrendelő a számlán jelzett fizetési határidőig köteles kiegyenlíteni.
  2. A szolgáltatási díjra, illetve az esetlegesen felmerülő egyéb díjakra vonatkozó számlát a Szolgáltató elektronikus úton, a Megrendelő által megadott e-mail címre küldi meg. A Szolgáltatási szerződés megkötését követően esedékes első számla a regisztráció hónapjában kerül kiállításra. Az ezt követően esedékes számlákat a tárgyhó első hetében, 8 napos fizetési határidővel küldi meg a Szolgáltató a Megrendelő részére. A szolgáltatási díjat a Megrendelő banki átutalással, online fizetéssel, készpénz átutalási megbízással, vagy személyesen az Ügyfélszolgálaton fizetheti meg. Banki átutalás esetén Megrendelő a Szolgáltató által kibocsátott számlán megjelölt bankszámlaszámra történő átutalással köteles a szolgáltatási díjat megfizetni.
  3. Amennyiben a Megrendelőnek a Szolgáltatási szerződésből eredően nyolc napon túli tartozása áll fenn, a Szolgáltató jogosult a SPORTKÁRTYA érvényességét az elmaradt fizetési kötelezettség teljesítéséig felfüggeszteni. A Szolgáltató a SPORTKÁRTYA érvényességének felfüggesztésről elektronikus úton tájékoztatja a Megrendelőt. A felfüggesztés időtartama legfeljebb 30 nap, ezen időtartam lejártát követően a Szolgáltató jogosult a Szolgáltatási szerződést azonnali hatállyal felmondani. A felfüggesztés időtartamába a felfüggesztés kezdő napja nem számít bele.
  4. Amennyiben a Megrendelőnek nyolc napon túli tartozása áll fenn és ezt követően a Szolgáltató által küldött fizetési felszólításban foglalt határidőn belül sem teljesíti fizetési kötelezettségét, úgy a követelés további érvényesítésével felmerülő valamennyi költség (díj, eljárási illeték, ügyvédi munkadíj stb.) a Megrendelőt terheli.
  5. A fizetési kötelezettség teljesítését, illetve a teljesítés igazolását követően a Szolgáltató a SPORTKÁRTYÁT „újraaktiválja”, amelynek díját a Díjtáblázat tartalmazza.
 14. KEDVEZMÉNYEK
  1. A Szolgáltató az esetleges kedvezményekről, azok igénybevételének feltételeiről a https://sportkartya.hu/ weboldalon, vagy az APPLIKÁCIÓN tájékoztatja a Megrendelőt. A Szolgáltató a kedvezmények tekintetében a változtatás jogát fenntartja. A Szolgáltató által biztosított kedvezmények közül egyszerre egy kedvezmény vehető igénybe, több kedvezmény nem vonható össze.
 15. A SZERZŐDÉS HATÁLYA
  1. A Felek közötti szerződés a megrendelés visszaigazolásával jön létre és a SPORTKÁRTYA érvényességéig áll fenn.
  2. A SPORTKÁRTYA érvényességi ideje az a határozott időtartam, amely időtartam a Szolgáltató által történő aktiválástól (használatra alkalmassá tétel) az inaktiválásig tart. A Megrendelő az inaktiválást követően a SPORTKÁRTYÁT nem használhatja. A Szolgáltató fenntartja a jogot arra, hogy amennyiben a Megrendelőnek előző szerződéséből fakadóan tartozása keletkezett, amely az új szerződés kötéséig nem kerül kiegyenlítésre, a Szolgáltatás köréből azonnali hatállyal kizárja a tartozás rendezéséig és/vagy az addigi Belépéseket a Díjtáblázatnak megfelelően kiszámlázza.
  3. A Szolgáltatás aktiválásának feltétele az első havidíj Megrendelő részéről történő teljesítése: online bankkártyás fizetés esetén azonnal, egyéb esetekben a díj Szolgáltató bankszámláján történő jóváírást követő munkanapon történik. A SPORTKÁRTYA aktiválására, amennyiben
  4. a.) a Megrendelő azt a Szolgáltató Ügyfélszolgálatán személyesen veszi át, az átvétel napján;

   b.) a Szolgáltató postai úton juttatja el a Megrendelőnek, a postára adást követő napon kerül sor.

  5. A Megrendelő a 3 vagy 12 hónapos határozott időtartamú Szolgáltatási szerződés megkötésével vállalja, hogy a Szolgáltatási szerződést a határozott idő lejárta előtt nem mondja fel, illetve nem követ el olyan szerződésszegést, amely alapján a Szolgáltató a Szolgáltatási szerződést felmondja vagy a Szolgáltatást letiltja.

   Amennyiben Megrendelő ezen kötelezettségeit megszegi, köteles a szerződés érvényességéig esedékes díjakat a Szolgáltatónak a szerződés felmondásakor egy összegben megfizetni és amennyiben rendelkezik Tagsági kártyával, azt a Szolgáltató ügyfélszolgálati irodájában leadni. A felmondás kizárólag írásban történhet, postai könyvelt küldemény vagy elektronikus levél formájában. A szerződést visszamenőleges hatállyal felmondani nem lehet.
  6. Bármely fél jogosult a szerződést súlyos szerződésszegés esetén azonnali hatállyal felmondani. Súlyos szerződésszegésnek minősül, ha a Sportlétesítmények bármelyike jelzéssel él a Szolgáltató felé, miszerint a Megrendelő a Sportlétesítmény házirendjét súlyosan, vagy ismételten megsértette.
  7. Súlyos szerződésszegésnek minősül továbbá különösen, de nem kizárólagosan a SPORTKÁRTYA nem szerződésszerű használata – ideértve azt az esetet is, ha a Megrendelő az APPLIKÁCIÓ használata során személyének azonosítására alkalmatlan fényképet vagy nem a Megrendelő személyt ábrázoló arcképet tölt fel, vagy valótlan adatokat szolgáltat – vagy ha a Megrendelő a SPORTKÁRTYA használatával visszaél, különösen, ha azt használatra, vagy megőrzésre harmadik személynek átadja. A súlyos szerződésszegéssel összefüggésben a Szolgáltatónak okozott kárt a Megrendelő köteles megtéríteni.
  8. A Szolgáltató részéről súlyos szerződésszegésnek minősül, ha az igénybe vehető Sportlétesítmények száma a szerződés hatálya alatt bármikor a megkötésének időpontjához képest legalább 30 %-kal csökken.
  9. A jelen ÁSZF szerint létrejött Szolgáltatási szerződés a SPORTKÁRTYA érvényességéig áll fenn. A határozott idejű szerződés időtartama további – az eredeti szerződéssel megegyező – határozott időtartamra meghosszabbodik abban az esetben, ha annak megszüntetését egyik fél sem kezdeményezi a lejárat előtt legalább 30 nappal.
  10. A Szolgáltatási szerződés meghosszabbítására vonatkozó nyilatkozat határidőben elküldöttnek minősül, ha a Megrendelő azt legkésőbb a határidő utolsó napján – könyvelt küldemény formájában – postai úton, vagy e- mailen elküldi a Szolgáltatónak, illetve akkor is, ha azt a Szolgáltató Ügyfélszolgálatán személyesen bejelenti. A nyilatkozat határidőben történő megküldését a Megrendelőnek – kérés esetén – igazolnia kell.
  11. Amennyiben a Szolgáltató nem kezdeményezi a Szolgáltatási szerződés megszüntetését, a Szolgáltatási szerződés lejártának időpontjáról, illetve a Szolgáltatási szerződés meghosszabbításának lehetőségéről tájékoztatást küld a Megrendelőnek.
  12. A Szolgáltató a tájékoztató üzenetet az alábbi időpontokban küldi meg a Megrendelőnek:
  13. 1. alkalom: a szerződés lejártát megelőző 60. nap - E-MAIL és SMS formájában

   2. alkalom: a szerződés lejártát megelőző 45. nap - E-MAIL és SMS formájában

   3. alkalom: a szerződés lejártát megelőző 35. nap - SMS formájában.

   4. alkalommal: a szerződés lejártát megelőző 30. nap - E-MAIL és SMS

 16. ELÁLLÁS A SZERZŐDÉSTŐL
  1. A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet szerint a Ptk. vonatkozó rendelkezései szerint fogyasztónak minősülő Megrendelőt megilleti az indokolás nélküli elállás és felmondás joga.
  2. A fogyasztónak minősülő Megrendelő a szerződés megkötésének napjától számított 14 napon belül gyakorolhatja az elállás, vagy felmondás jogát azzal, hogy – amennyiben a szerződés teljesítésének megkezdését, azaz a Szolgáltatás nyújtását az elállásra nyitva álló határidő leteltét megelőzően kifejezett nyilatkozattal kérte – köteles a felmondás Szolgáltatóval való közlése időpontjáig igénybe vett szolgáltatások teljes költségét megtéríteni. Teljes költségnek minősül a Megrendelő által – a felmondás Szolgáltatóval történő közléséig – igénybe vett Szolgáltatás tényleges ellenértéke.
  3. A fogyasztónak minősülő Megrendelő az elálláshoz való jogát a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 2. számú mellékletében található nyilatkozat-minta felhasználásával, vagy az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján gyakorolhatja. A fogyasztónak minősülő Megrendelő az elállási nyilatkozatot eljuttathatja e-mailen, postai úton vagy személyesen.
  4. Az elálláshoz való jog határidőben érvényesítettnek minősül, amennyiben a fogyasztónak minősülő Megrendelő az elállásra vonatkozó nyilatkozatát a határidő utolsó napján a Szolgáltatónak – postai szolgáltató igénybevételével vagy elektronikus úton – igazolható módon elküldi.
  5. Amennyiben a Megrendelő él az elállás, vagy felmondás jogával és a Megrendelő a Szolgáltatás díját előreutalással a nyilatkozat megtételéig már teljesítette, a Szolgáltató haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról, vagy felmondásról való tudomásszerzéstől számított 14 napon belül a Megrendelő által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget – levonva belőle a 15.2. szerinti költséget – visszatéríti. A visszajáró összeget a Szolgáltató banki átutalással téríti vissza, kivéve, ha a Megrendelő kifejezetten más visszatérítési módot igényel.
  6. A Szolgáltató magatartási kódexszel nem rendelkezik
 17. AZ ÁSZF MÓDOSÍTÁSA
  1. Szolgáltató a szolgáltatási környezet esetleges megváltozására való tekintettel abban az esetben tudja vállalni a jelen ÁSZF szerinti Szolgáltatások biztosítását, ha fenntartja magának a jogot az ÁSZF egyoldalú, Megrendelő értesítését követő hatályos módosítására, a következő esetekben:
  2. a) Szolgáltató meg kívánja változtatni szolgáltatási portfólióját, abból szolgáltatásokat kivonni vagy változtatásokat eszközölni;

   b) azt jogszabályváltozás, hatósági döntés, vagy a műszaki feltételekben bekövetkezett lényegi változások indokolttá teszik;

   c) a körülményekben bekövetkezett egyéb lényeges változások indokolják;

   d) Szolgáltató üzletpolitikai, üzemeltetési változásai a módosítást indokolják.

  3. Szolgáltató az egyoldalú módosításra csak abban az esetben jogosult, ha erről a Megrendelőt legalább 15 nappal a módosítás hatályba lépést megelőzően írásban a Megrendelő által megadott e-mailes kapcsolattartói címen – értesíti.
  4. Az egyoldalú módosítási jog gyakorlása esetén Szolgáltató minden esetben köteles a vonatkozó jogszabályokat, így különösen a Ptk. általános szerződési feltételekre vonatkozó előírásait betartani.
  5. Az egyoldalú módosításról szóló értesítés a következőket kell, hogy tartalmazza:
  6. a) a módosítások lényegének rövid leírását;

   b) pontos utalást a módosított rendelkezésekre;

   c) a közzétett ÁSZF elérhetőségének módjait;

   d) a módosítások hatályba lépésének időpontját;

   e) azt az ÁSZF szerinti feltételt, jogszabályváltozást vagy hatósági döntést vagy egyéb okozó tényezőt, ami a módosítást indokolttá teszi.

 18. AZ ÁSZF KÖZZÉTÉTELE
  1. A mindenkor hatályos ÁSZF a Megrendelő honlapján, a https://sportkartya.hu/ oldalon, illetve az APPLIKÁCIÓBAN kerül közzétételre.
 19. A SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA
  1. A Szolgáltatási szerződés módosításra a szerződéskötésre vonatkozó eljárási szabályokat kell alkalmazni. A Szolgáltatási szerződés csak közös megegyezéssel, írásban módosítható.
 20. KAPCSOLATTARTÁS, NYILATKOZATTÉTEL, HIBABEJELENTÉS
  1. A Felek rögzítik, hogy a Szolgáltatási szerződés időtartama alatt egymással a Szolgáltatási szerződésben megjelölt kapcsolattartó személyek által használt elektronikus levelezési címen kommunikálnak, kivételt képez ez alól a Szolgáltatási szerződés megszüntetésére vonatkozó nyilatkozat. E nyilatkozat kizárólag postai úton, könyvelt küldemény formában tehető meg és a megtételére a Megrendelő, illetve a Szolgáltató személyesen vagy cégnyilvántartásba bejegyzett képviselőik útján jogosultak.
  2. Az elektronikus formában történő kommunikáció csak akkor alkalmas joghatás kiváltására, ha az elektronikus úton érkező levelekre a címzettől válasz érkezik, ennek hiányában pedig akkor, ha azt a másik fél legalább a „Megkaptam” kifejezéssel visszaigazolja, vagy egyébként írásban válaszol. Mindkét fél erről a szerződéses rendelkezésről a kapcsolattartó személyeket kifejezetten tájékoztatni köteles.
  3. Mind a Megrendelő, mind a Szolgáltató köteles az esetleges név-, székhely-, postacím-, elektronikus levelezési cím-, bankszámlaszám- változásról, valamint a kapcsolattartó személyek tekintetében bekövetkező változásról a másikat – a változástól számított 8 napon belül – igazolható módon értesíteni. A Felek az értesítést igazoltnak tekintik, ha az a 19.2. pontban foglaltaknak megfelel, vagy a közlés postai úton, könyvelt küldemény formájában történik. Az értesítés elmulasztásából eredő kárért a mulasztó teljes körű felelősséggel tartozik.
  4. Amennyiben a Felek nem tartják elegendőnek valamely nyilatkozat közléséhez az elektronikus formát és a közlés a postai szolgáltató igénybevételével valósul meg, akkor a küldeményt könyvelt küldemény formájában juttatják el egymásnak. Ebben az esetben azonban a nyilatkozatok megtételére kizárólag a Felek törvényes képviselői jogosultak, a kapcsolattartók nem. Amennyiben a címzett az átvételt megtagadja, a kézbesítés megkísérlésének napján, ha pedig a levél „nem kereste” jelzéssel érkezik vissza a feladójához, az a kézbesítés második megkísérlését követő 5. munkanapon kézbesítettnek minősül. Ha a Felek nyilatkozataikat egymásnak elektronikus úton küldik meg, azok a megküldését követő 24. órában közöltnek minősülnek
  5. Megrendelő a Szolgáltatói bejelentések intézésére, panaszok kivizsgálására, orvoslására és a Szolgáltató tájékoztatására Ügyfélszolgálatot működtet. Az Ügyfélszolgálat elérhetőségeit a 2. pont tartalmazza
  6. Szolgáltató a 2. pontban megjelölt ügyfélszolgálati időn kívül kizárólag az Ügyfélszolgálat telefonszámán fogadja a Megrendelők bejelentéseit. Az ügyfélszolgálati időn kívül megtett megrendelői panaszbejelentések kivizsgálása a bejelentéstől számított 72 órán belül történik.
 21. PANASZKEZELÉS
  1. A Megrendelő panaszát szóban, vagy írásban jelentheti be Szolgáltató felé. A szóbeli bejelentés történhet személyesen a Szolgáltató Ügyfélszolgálatán a 2. pontban meghatározottak szerint.
  2. Írásbeli bejelentésre az info@sportkartya.hu címen, illetve könyvelt küldemény formájában van lehetőség. A levelet a Szolgáltató székhelyére kell címezni.
  3. A Szolgáltató a panaszról a beérkezést követően haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel. Ezt követően a Szolgáltató a panaszt megvizsgálja és a vizsgálat eredményéről - a panasz hozzá való beérkezésétől számított - 30 napon belül tájékoztatja a bejelentőt.
  4. Amennyiben a bejelentő a Szolgáltató válaszát nem találja kielégítőnek, a vita eldöntésére a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Budapesti Békéltető Testület előtt kerül sor. A bejelentéseket a 1253 Budapest, Pf.: 10. elérhetőségre kell címezni.
 22. ADATKEZELÉS
  1. Szolgáltató Adatvédelmi Szabályzattal rendelkezik, amely elérhető a https://sportkartya.hu/adatvedelmi_tajekoztato linkről.
  2. A Szolgáltató a Megrendelők személyes adatainak kezelőjeként nyilvántartásba vétel végett bejelentkezett a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál és a szolgáltatási szerződés létrehozása céljából történő adatkezelés NAIH - 64989 számon, a reklám- és marketing anyag megküldése céljából történő adatkezelés NAIH - 64987 számon nyilvántartásba vételre került. A Szolgáltató a Megrendelő adatait mindenkor bizalmasan kezeli az Adatkezelési Szabályzatban, a magyar jogszabályokban és az európai normákban foglaltak szerint.
  3. A Megrendelő a személyes adatainak megadásával hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató azokat marketing célra felhasználja.
  4. A jelen ÁSZF elfogadásával a Megrendelő hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Szolgáltató a jelen ÁSZF elválaszthatatlan részét képező „Adatkezelési Szabályzat” szerint a személyes adatait kezelje.
  5. A Szolgáltató tárhelyszolgáltatót vesz igénybe.
 23. VEGYES RENDELKEZÉSEK
  1. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre Magyarország joga az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényre, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatásokról szóló 2001. évi CVIII. törvényre, valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet rendelkezéseire.
  2. Kizárólag 18. életévét betöltött személy jogosult az APPLIKÁCIÓ bárminemű használatára, valamint megrendelés leadására.
  3. A Szolgáltató jogosult a Szolgáltatási szerződésből fakadó jogait és kötelezettségeit harmadik személyre átruházni azzal, hogy a Megrendelőnek a Szolgáltatási szerződésből fakadó jogai nem csorbulhatnak, kötelezettségeik nem lehetnek terhesebbek.
  4. A Szolgáltató által kínált szolgáltatások az APPLIKÁCIÓN kívül személyesen is megrendelhetőek. Ebben az esetben a szerződés megkötésére a Szolgáltató Ügyfélszolgálatán kerül sor és az így létrejött szerződés is távollévők közötti szerződésnek minősül.
  5. A Szolgáltató javasolja, hogy a Megrendelő a megrendelés véglegesítését megelőzően az ÁSZF-et nyomtassa ki és gondosan tanulmányozza át. A megrendelést pedig kizárólag abban az esetben véglegesítse, ha az ÁSZF valamennyi pontjával egyetért.
  6. Amennyiben a bíróság vagy más hatóság a jelen ÁSZF bármely rendelkezését érvénytelennek, jogellenesnek, vagy érvényesíthetetlennek minősíti, úgy az adott rendelkezést a szerződő felek nem tekintik a jelen ÁSZF részének, azonban ez nem befolyásolja az ÁSZF további rendelkezéseinek érvényességét, jogszerűségét vagy érvényesíthetőségét.
 24. DÍJTÁBLÁZAT

  ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

  1. számú melléklet

  Szolgáltatás megnevezéseSzolgáltatás díja*
  Tagsági kártya előállításának költsége 3.000,- Ft
  Tagsági kártya újbóli előállításának költsége 5.000,- Ft
  Magasabb díjú Csomagra díjmentes minden esetben
  Alacsonyabb díjú Csomagra a két érintett csomag havi díja közti különbözet összege/csomagváltás
  Szerződés átruházásának díja 3.000,- Ft
  SPORTKÁRTYA felfüggesztést követő újraaktiválása 2.000,- Ft
  Kötbér jogcímén fizetendő összeg
  SPORTKÁRTYA nem szerződésszerű használata esetén fizetendő kötbér 2.000,- Ft/Belépés

  *A táblázatban megjelölt összegek bruttó árak.

  APP LEÍRÁS

  ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

  2. számú melléklet

  Az APPLIKÁCIÓ regisztrációs folyamatának leírása itt található.